Learning NLP ตอนที่ 2 “สิ่งที่สำคัญ”

   


เมื่อจะเริ่มเรียนรู้วิชา NLP (Neuro-Linguistic Programming) สิ่งสำคัญที่สุดประการแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นอยู่เสมอก็คือ
 
“มนุษย์เราทุกคนล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้”
 
คนที่อ่อนแอเปลี่ยนเป็นคนเข้มแข็ง คนที่เกียจคร้านเปลี่ยนเป็นคนขยัน คนขี้ขลาดเปลี่ยนเป็นคนกล้าหาญ คนที่มีแต่ความทุกข์เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความสุข หรือผู้ที่ชีวิตมีแต่ความล้มเหลวเปลี่ยนเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม
 
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม หากเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้ว สำหรับ NLP มันย่อมเป็นไปได้เสมอ
 
โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้น
 
ความจริงแล้วมีเงื่อนไขมากมายตามธรรมชาติที่ผลักดันให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวตนของพวกเขา แต่หากสรุปให้ย่นย่อเข้า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น
 
“การเรียนรู้” (Learning)
 
และการเรียนรู้นี่เองที่จะเป็นเครื่องจักรหลักที่จะขับเคลื่อน NLP ให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการ
 
โดยการเรียนรู้นี้ย่อมเกิดขึ้นย่อมเป็นได้ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ภายนอก หรือจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบประสาทของตัวเราเองก็ตาม
 
"เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง"
 
นี่คือหลักการสำคัญที่สุดที่ผู้ใช้ NLP ทุกคนจะต้องยึดมั่นอยู่เสมอ