George Kelly Personality Development

   


Kelly คิดว่าการที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเติบโตส่วนบุคคล หรือ personal growth โดยที่มนุษย์จะคิดโดยคิดอย่างเฉพาะตัวและเป็นระบบ แล้วจึงใช้ความคิดเหล่านี้ไปคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเขา พวกเขาใช้ประสบการณ์ที่แล้ว ๆ มาในการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับผลใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
 
วงจร (C-P-C)
 
1. Circumspection เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น มนุษย์จะเริ่มมีการพิจารณาความคิดของตนเอง โดยที่มนุษย์จะเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะใช้จัดการกับเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น เซรีน่าอยากจะเป็นนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลก เธอสามารถคิดถึงตัวเองได้ในหลายแง่เช่น เป็นดาราที่มีชื่อเสียง เป็นคนขี้เกียจ เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ และ เป็นนักเทนนิสที่อุทิศตัวเองให้กับการซ้อมและแข่งขัน
 
2. Preemption เมื่อบุคคลนั้น ๆ มีตัวเลือกของความคิดอยู่หลายตัวเลือก เพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายเขาจะต้อง "เลือก" ความคิดใดความคิดหนึ่งซึ่งสามารถนำเขาไปสู่เป้าหมายนั้นๆ ขึ้นมา โดยที่จะต้องขจัดความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และเลือกความคิดเพียงอันเดียวที่จะทำให้เขาเผชิญกับปัญหาได้ เช่น เซรีน่าอยากจะเป็นนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลก เธอจึงเลือกเพียงความคิดที่ว่าเธอจะต้องเป็นนักเทนนิสที่อุทิศตัวเองให้กับการซ้อมและการแข่งขันไว้เพียงความคิดเดียวเท่านั้น
 
3. Control เมื่อบุคคลได้ทำการเลือกความคิด (preemption) แล้ว เขาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองและทำให้เกิดการเสริมระบบความคิด ทำให้สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตนเองตั้งเอาไว้ได้
 
ตามความคิดเห็นของ Kelly คนเราจะทำอย่างนี้อยู่เสมอ คนเราจะคิดถึงทางเลือก ดูความเป็นไปได้ทุกอย่าง จากนั้นจึงเลือกตัดสินใจ และเมื่อเลือกแล้วเราก็จะมีพฤติกรรมเสริมการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น Kelly จึงมองว่ากระบวนการพัฒนาการเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์และมีพลวัตเมื่อคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม